Kontroly správy fondov mpg

6967

Aktuality a upozornění. 22.1.2021 Informace k Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; 12.12.2020 Servisní práce v informačním systému FS 17. 12. 2020 od 3:00 do 12:00; 27.10.2020 Informace ke zveřejnění EPO formuláře Oznámení DAC6

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná v Starej Ľubovni, dňa 31.10.2014. S obsahom správy o výsledku následnej finančnej kontroly bol oboznámený PaedDr. Michal Biganič, primátor mesta Stará Ľubovňa, Mgr. Rudolf Žiak, prednosta mestského úradu.

Kontroly správy fondov mpg

  1. Zrx na predaj craigslist
  2. Realizovaný význam v angličtine
  3. Príklady vládou vydaného id ontária
  4. Zelené vojenské id
  5. Odkiaľ sa dodávajú hlavné kreditné karty_
  6. Rubistar plagát rubrika
  7. Kanadský dolár do kórejských wonov prevodník
  8. Hodnota jednej dolárovej mince 1979
  9. Bittrex bancor

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) •procesní postup dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Úřad vlády České republiky Kontroly V tejto časti vám prinášame štatistické údaje týkajúce sa výkonu daňových kontrol. Dlhodobé trendy v daňovej kontrole 2006-2011 [.pdf; 96 kB; nové okno] Odborníci: Kontrolné výkazy pomôžu odhaľovať daňové podvody. Aktualizované dňa: 18.07.2013 06:00 Odborníci v daňovej oblasti a zástupcovia zamestnávateľov vítajú pripravované zavedenie elektronického kontrolného výkazu DPH a v rámci boja proti daňovým únikom považujú toto opatrenie za kľúčové. Aktuality a upozornění.

Michal Kováč v. r. Ivan Gašparovič v. r. Vladimír Mečiar v. r. Poznámky pod čiarou: 1) Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontroly správy fondov mpg

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) •procesní postup dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Úřad vlády České republiky Kontroly V tejto časti vám prinášame štatistické údaje týkajúce sa výkonu daňových kontrol. Dlhodobé trendy v daňovej kontrole 2006-2011 [.pdf; 96 kB; nové okno] Odborníci: Kontrolné výkazy pomôžu odhaľovať daňové podvody.

22. nov. 2019 Vyplýva to z kontroly NKÚ, ktorá sa zamerala na fungovanie mýtneho čerpania zdrojov z európskych fondov a Slovensko by tak nemuselo 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých V roku 2002 pracovná skupina pokračovala v práci ako pracovná skupina pre štrukturálne fondy I so zámerom vykonať paralelný audit úprav na zaistenie primeraného audit trailu vrátane kontroly 5 % celkových uplatniteľných výdavkov, ako sa to vyžaduje v nariadení Rady č. 1260/1999 a nariadení Komisie č. 438/2001.

Michal Biganič, primátor mesta Stará Ľubovňa, Mgr. Rudolf Žiak, prednosta mestského úradu. a ďalšie subjekty zapojené do monitorovania, kontroly alebo vykonávania európskych štrukturálnych a investičných fondov (s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)) o tom, ako interpretovať a uplatňovať pravidlá EÚ v tejto oblasti. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť útvarom (1) Odbor kontroly, sťažností a petícií realizuje úlohy zamerané na vykonávanie vnútornej kontroly zameranej na plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, následnej finančnej kontroly zameranej na hospodárenie s verejnými prostriedkami, kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie Michal Kováč v. r.

Kontroly správy fondov mpg

Pracovná skupina na prípravu právneho rámca na poskytovanie príspevku z fondov Európskej únie v programovom období 2021-2027 Užitočné linky/odkazy Zoznamy projektov/List of Operations Dňom odoslania návrhu správy z kontroly VO sa prerušuje plynutie lehoty na výkon kontroly. Dňom nasledujúcim po dni doruenia námietok prijímateľa OKVOaN pokraþuje plynutie lehoty na výkon kontroly VO v závislosti od typu kontroly VO. Ak kontrolou VO neboli zistené nedostatky, prijímateľ akceptoval a odstránil všetky zistené Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, miestne dane a poplatky. Záverečný účet obce a VÚC. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe. Kontrola projektov financovaných z fondov EÚ. Vzdelávanie je ukončené záverečnou skúškou.

Zistenia zahŕňajú nezrovnalosti v priamych platbách a systémové nedostatky vo vnútroštátnych postupoch overovania. Rakúsko zaviedlo kontrolu hraníc so Slovenskom. Kontrola bude trvať do 27. apríla vrátane rakúskych hraníc s Českou republikou. Na územie Rakúska tak môžu vstúpiť iba rakúski občania a tí, čo majú v Rakúsku pobyt. Pracovná skupina na prípravu právneho rámca na poskytovanie príspevku z fondov Európskej únie v programovom období 2021-2027 Užitočné linky/odkazy Zoznamy projektov/List of Operations Dňom odoslania návrhu správy z kontroly VO sa prerušuje plynutie lehoty na výkon kontroly. Dňom nasledujúcim po dni doruenia námietok prijímateľa OKVOaN pokraþuje plynutie lehoty na výkon kontroly VO v závislosti od typu kontroly VO. Ak kontrolou VO neboli zistené nedostatky, prijímateľ akceptoval a odstránil všetky zistené Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy.

watchdogových organizácií, Reprezentatívne zákonný rámec kontroly štátu (a v štáte) predpokladá, že táto je vykonávaná ako vnútorná, keď inštitúcie kontrolujú samé seba, alebo ako kontrola vonkajšia, keď právne predpisy vytvárajú inštitúcie ktorých hlavnou, či podstatnou náplňou je kontrola iných subjektov2. Z Finanční kontrola. Metodické materiály, stanoviska Ministerstva financí, analýzy a další užitečné podklady pro oblast řídicí kontroly, veřejnosprávní kontroly a interního auditu dle zákona č. 320/2001 Sb., o … 1. Význam finančnej kontroly vo verejnej správe. 2. Fázy kontrolného systému.

Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, miestne dane a poplatky.

měna krytá zlatem 2021
krs sdílet cenu chatu
jak funguje aplikace stěračů
occ interpretační dopis 1166
robinhood krypto obchodování

Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu (základný kurz akreditovaného špecializovaného modulárneho vzdelávania pre kontrolórov verejnej správy) MODUL garant dátum téma lektor rozsah základy manažmentu samosprávy v procese verejnej správy prof.Ing.Žárska E.CSc. , EU v Bratislave 2h.

Členenie kontroly vo verejnom sektore. 7. Objasnenie špecifických prvkov kontrol (dozor, previerka, inšpekcia, revízia) 8. Tyto kontroly byly zaměřeny na projekty v rámci čerpání prostředků komunitárního programu Mládež, na čerpání prostředků ze státního rozpočtu a programu Phare Ministerstvem vnitra, na provedení kontroly v rámci vydání prohlášení o ukončení projektu ISPA na Ministerstvu dopravy (winding-up) a především na 4 průběžné veřejnosprávní kontroly prostředků poskytnutých na odstranění povodňových škod z Fondu … Význam kontroly jako podmínky implementace a vymahatelnosti práva a celkového zvýšení účinnosti veřejné správy v ČR byl zdůrazněn Evropskou unií. Návrh strategie reformy se zabývá správní kontrolou na více místech: správním dozorem v souvislosti s regulačními procesy a regulatorní reformou (odst. 5.3), finanční kontrolou (odst.